Göcek Mavi Tur Kullanım Koşulları

 1. Göcek Mavi Tur web sitesini ziyaret ederek ve/veya Göcek Mavi Tur üyesi olarak, Göcek Mavi Tur web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Göcek Mavi Tur’ web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.
 2. Göcek Mavi Tur kullanım koşulları http://www.gocekmavitur.com/kullanim-kosullari/ adresinde yer almaktadır.
  Kullanım şartlarına bağlantı sağlayan metin http://www.gocekmavitur.com/giris/ yer almaktadır.
  Göcek Mavi Tur bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 3. Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyeleri, http://www.gocekmavitur.com/giris adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar.
  Bu nedenle lüften “http://www.gocekmavitur.com/kullanim-kosullari/” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.
 4. Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman Göcek Mavi Tur üyeliğini bitirebilirler ve/veya Göcek Mavi Tur web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler.
  Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda Göcek Mavi Tur'dan herhangi bir hak talep edemezler.
 5. Göcek Mavi Tur Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda Göcek Mavi Tur Göcek Mavi Tur yazarlığınıza son verebilir;
  Kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.
 6. Göcek Mavi Tur hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.
  Ayrıca Göcek Mavi Tur altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.
 7. Göcek Mavi Tur web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Göcek Mavi Tur ne aittir.
  Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyeleri, Göcek Mavi Tur web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Göcek Mavi Tur nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler yada manuel süreçler kullanmayacaklarını;
  Bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul eder.
 8. Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyeleri, Göcek Mavi Tur web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Göcek Mavi Tur nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.
 9. Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Göcek Mavi Tur web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Göcek Mavi Tur nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.
 10. Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyelerinin, Göcek Mavi Tur web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Göcek Mavi Tur ne bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Göcek Mavi Tur nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.
 11. Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyelerinin, Göcek Mavi Tur web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.
 12. Göcek Mavi Tur Göcek Mavi Tur web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Göcek Mavi Tur Göcek Mavi Tur kullanıcılarının ve üyelerinin, Göcek Mavi Tur web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Göcek Mavi Tur doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Göcek Mavi Tur web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
 13. Göcek Mavi Tur üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Göcek Mavi Tur nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Göcek Mavi Tur üyelerinin Göcek Mavi Tur üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.
 14. Göcek Mavi Tur yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, Göcek Mavi Tur web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Göcek Mavi Tur kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 15. Göcek Mavi Tur web sitesi, temalı bir blog sitesidir.
  Göcek Mavi Tur yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, yazılarını ağırlıklı olarak sayfalarını oluştururken belirttikleri konuda yazacaklarını, özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olur.
  Göcek Mavi Tur buna aykırı davranan kişilerin blog’unu yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 16. Bunun haricinde, Göcek Mavi Tur dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı blog hizmetini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Göcek Mavi Tur kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.
 17. Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyeleri, Göcek Mavi Tur web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Göcek Mavi Tur ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Göcek Mavi Tur ne karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 18. Göcek Mavi Tur nin her zaman, tek taraflı olarak Göcek Mavi Tur web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.
 19. Göcek Mavi Tur kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
  Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Göcek Mavi Tur den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 20. Göcek Mavi Tur web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, Göcek Mavi Tur yazarı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir.
  Göcek Mavi Tur yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Göcek Mavi Tur tarafından değerlendirilir;
  Sadece uygun görülen yazarlar Göcek Mavi Tur sitesi yazarı olarak kabul edilir.
  Göcek Mavi Tur web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra Göcek Mavi Tur sitesinde yayınlanmaya başlar.
  Şu kadar ki, Göcek Mavi Tur kendi belirlediği ve sadece uygun gördüğü Göcek Mavi Tur yazarının gönderdiği içeriği önce yayına alma ve yayın sonrasında yapılan editör kontrolünde gerekli görüldüğü takdirde söz konusu içeriği yayından kaldırma hakkını haizdir.
 21. Göcek Mavi Tur kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya blogunun Göcek Mavi Tur web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Göcek Mavi Tur belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.
 22. Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyeleri, Göcek Mavi Tur web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Göcek Mavi Tur kendi kişisel takdirine göre, Göcek Mavi Tur web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 23. Göcek Mavi Tur Göcek Mavi Tur üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Göcek Mavi Tur dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.
 24. Göcek Mavi Tur Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, gocekmavitur.com bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.
 25. Göcek Mavi Tur yazarı, kişisel Göcek Mavi Tur sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Göcek Mavi Tur tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.
 26. Göcek Mavi Tur yazarı, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının Göcek Mavi Tur ne herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın Göcek Mavi Tur İnternet Sitesi ve Göcek Mavi Tur Mobil yayınlarında ve ayrıca yayınmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Göcek Mavi Tur Göcek Mavi Tur sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, Göcek Mavi Tur, Göcek Mavi Tur İnternet sitesi ve Göcek Mavi Tur Mobil yayınlarında, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir.
 27. Göcek Mavi Tur Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyelerinin, Göcek Mavi Tur web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Benzer bir durumda Göcek Mavi Tur Göcek Mavi Tur Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.
 28. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Göcek Mavi Tur nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.
 29. Göcek Mavi Tur kullanıcıları ve üyeleri, Göcek Mavi Tur web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.